Všeobecné dodací a záruční podmínky společnosti LAC, s.r.o., provozovna Pece a sušárny

 1. Předmětem těchto všeobecných dodacích a záručních podmínek je zhotovení díla či prodej zboží uvedeného ve smlouvě a podmínky, za kterých se toto zhotovení díla či tento prodej zboží uskutečňuje. Pokud je v těchto Všeobecných dodacích a záručních podmínkách uvedeno:
  • zhotovitel, je tím myšlen u kupní smlouvy prodávající,
  • objednatel, je tím myšlen u kupní smlouvy kupující,
  • dílo, je tím myšleno u kupní smlouvy zboží.
 2. Zhotovitel dodá dílo v množství a provedení, jež určuje smlouva.
 3. Na výrobky zhotovitele jsou používány kvalitní materiály a kvalitní dílenské zpracování.
 4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dodáno v provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla užívá.
 5. Pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, je záruční doba na dílo (u smlouvy o dílo) 6 měsíců a na zboží (u kupní smlouvy) 24 měsíců od jeho převzetí.
 6. Podmínkou pro úspěšné uplatnění nároku z vad díla (dále pouze reklamace) ze strany objednatele je písemné bezodkladné oznámení vad zjištěných u díla zhotoviteli. Zhotovitel po obdržení reklamace a posouzení vady oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů ji odmítá uznat. O dobu, kdy je dílo v záruční době opravováno, je prodloužena záruční doba. Pokud objednatel výslovně požádá zhotovitele, bude mu vydáno potvrzení o provedené opravě, jinak jsou záruční opravy vedeny v záznamech zhotovitele. Práva z odpovědnosti za vady díla, resp. prodané věci zaniknou uplynutím záruční doby, příp. za podmínek níže uvedených.
 7. Omezení záruční doby:
  • V případě, že zařízení obsahuje kovovou retortu nebo dopravníkový pás, poskytuje se na dobré provedení a správnou funkci těchto prvků záruka 6 měsíců od uvedení do provozu, maximálně však 9 měsíců od dodání.
  • Na komponenty plynových, hydraulických nebo pneumatických zařízení se poskytuje záruční doba 12 měsíců od převzetí zařízení.
 8. Servisním místem je provozovna objednatele, není-li dohodnuto jinak.
 9. Pokud se jedná o opravu v záruční době, kterou nelze odstranit v provozovně objednatele, přepravu zajistí a v plné výši uhradí zhotovitel. Tuto přepravu je třeba se zhotovitelem dohodnout a písemně potvrdit. Náklady spojené s přepravou zástupce objednatele do místa opravy zhotovitel bez svého předchozího písemného souhlasu nehradí.
 10. Náklady spojené se záruční opravou (práci servisního technika, materiál, kilometrovné a jeho čas strávený na cestě) hradí zhotovitel.
 11. Objednatel je povinen uplatnit nárok z odpovědnosti za vady díla pouze u zhotovitele. Nechá-li objednatel opravit dílo v záruční době u jiného subjektu než u zhotovitele, potom nemá objednatel vůči zhotoviteli žádný nárok na náhradu vzniklých nákladů. V případě oprav nebo jiných zásahů do díla či prodané věci v průběhu záruční doby jinou osobou než zhotovitelem, ztrácí objednatel práva z poskytnuté záruky, tzn., že záruka zaniká.
 12. Během záruční doby je oprávněn zasahovat do konstrukce, elektroinstalace nebo regulačního systému pece, pouze servisní technik zhotovitele. V případě porušení tohoto bodu ztrácí objednatel práva z poskytnuté záruky, tzn. záruka zaniká.
 13. Během záruční doby nelze bez písemného souhlasu zhotovitele užívat zařízení pro jiný účel, či jinou technologii nebo jiným způsobem, než pro který je určena. V případě porušení tohoto bodu, záruka zaniká.
 14. Standardně jsou pece určeny pro provoz se vzduchem v komoře pece. Zhotovitel upozorňuje, že agresivní chemické látky působí negativním způsobem na vyzdívku, izolaci a vybavení pece. Jedná se zejména o tyto látky:
  • Oxidující a žíravé sloučeniny (např. kyseliny jako jsou HCl/HF a kyselé plyny jako jsou SO2/SO3).
  • Alkalické kovy (Na, Li, K), jejich soli, oxidy a hydroxidy.
  • Těžké a toxické kovy a jejich sloučeniny (např. Pb, Zn, Cu, Sb).
  • Kyselina fosforečná a fosfáty.
  • Toxické a jinak nebezpečné plyny (např. Cl2, F, H2S).

  Pokud je objednateli známo, že uvedené látky se mohou uvolňovat ze vsázky, nebo že bude takováto vsázka cíleně zpracovávána, je objednatel povinen informovat zhotovitele o této skutečnosti již ve fázi poptávky. Není-li zhotovitel o této skutečnosti informován v rámci poptávky, nemůže nést odpovědnost za případné poškození pece či majetku kupujícího včetně bezpečnostních rizik.

 15. Objednatel zodpovídá za to, že v místnosti, kde bude zařízení umístěno budou dodrženy provozní podmínky definované normou ČSN 33 2000-5-51 ed. 3+Z1+Z2:
  • Teplota okolí, relativní vlhkost     AB5 (od +5°C do +40°C, 5% až 85%)
  • Nadmořská výška     AC1 (≤ 2000 m)
  • Výskyt vody     AD1 (zanedbatelný)
  • Výskyt korozivních látek     AF1 (zanedbatelný)
  • Mechanické namáhání: Náraz     AG1 (nízká závažnost)
  • Vibrace     AH1 (nízká závažnost)
  • Kontakt osob s potenciálem země     BC2 (příležitostný)
  • Schopnost osob     BA4 (osoby poučené)

  Objednatel dále zodpovídá za zajištění výchozí revize přívodu elektrické energie k dodanému zařízení.

 16. Pozáruční servis je účtován dle sazebníku zhotovitele. Na požádání může být vypracována předběžná kalkulace opravy.
 17. Zhotovitel se zavazuje, že teplota ovládacích míst pecí a sušáren splňuje požadavky norem EN 746-1 a EN ISO 13732-1. Na částech, kterých není nutné se dotýkat, zejména okolo dveří, klapek a ostatních vstupních a výstupních otvorů, mohou být zvýšené povrchové teploty. Požadavky objednatele nad rámec tepelných požadavků na kontakt s horkými povrchy stanovených normami EN 746-1 a EN ISO 13732-1 musí být upraveny smluvním vztahem mezi objednatelem a zhotovitelem. Objednatel dále prohlašuje, že ovládá obecné fyzikální principy přestupu tepla a je si vědom, že rovnoměrnost a přesnost teplot jsou zcela odlišné při vzestupu teploty než při udržování teploty na konstantní hodnotě a mimo jiné jsou závislé na rozložení pálicích pomůcek, rozložení vsázky, druhu a množství vsázky, tvaru požadované teplotní křivky, technickém stavu, počtu tepelných cyklů, napětí v síti a dalších vlivech. V této souvislosti není také zhotovitel odpovědný za úplné dodržení deklarované rovnoměrnosti či přesnosti teplot po plném náběhu do provozu.
 18. Při neoprávněné reklamaci pece uhradí objednatel náklady spojené s vyřízením této reklamace (tj. práce servisního technika, materiál, kilometrovné a čas strávený na cestě).
 19. V případě, že je součástí předání pece zkušební výpal, dodá si vsázku objednatel na vlastní náklady a založí ji přesně dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel nenese v žádném případě odpovědnost za případné poškození vsázky při zkušebním výpalu.
 20. V případě výměny kelímku doporučujeme při poškození vyměnit současně i betonovou desku, podstavec či boční podpěry.
 21. Záruka se nevztahuje na:
  • těsnění dveří nebo silikon a těsnící šňůry,
  • topné elementy, považované za spotřební materiál,
  • kelímky a jejich podstavce do pecí,
  • litinové ochranné límce tavicích pecí, považované za spotřební materiál,
  • betonové nebo keramické desky do pece, považované za spotřební materiál,
  • boční podpěry kelímku u sklopných tavících pecí, považované za spotřební materiál,
  • kovové krycí desky na dno pece, považované za spotřební materiál,
  • tzv. vlasové trhliny cihlových vyzdívek komorových pecí, které jsou standardním jevem a nemají vliv na funkčnost pece,
  • dílčí deformace v řádu několika milimetrů (dle velikosti a druhu pece až do 30 mm) způsobené teplotní roztažností plechových oběhových vložek a muflí, které nemají vliv na provoz a funkčnost zařízení, obdobně toto platí i pro kovové retorty,
  • mezery mezi izobloky tepelné izolace, které mohou vznikat po uvedení pece do provozu a které objednatel vyplní náhradní izolací, dodávanou současně s pecí,
  • běžné opotřebení dílců související s používáním zařízení,
  • vady způsobené nevhodným zacházením objednatele s dílem nebo nevhodnou manipulací,
  • vady způsobené odchylkami v elektrické síti či výpadkem elektrické sítě,
  • vady ve spojitosti s živelnou pohromou, případně jinými událostmi vis maior,
  • vady vzniklé ve spojitosti s porušením nebo nerespektováním pokynů pro instalaci, obsluhu a provozování zařízení,
  • poškození zařízení způsobené užíváním pro jiný účel nebo technologii než je určeno,
  • škody způsobené porušením předpisů bezpečnosti práce,
  • vady (zejména izolace a topných elementů) vzniklé působením agresivních látek uvedených v bodě 14 těchto dodacích a záručních podmínek.
 22. Současně zhotovitel neodpovídá za:
  • škody a vady na výrobcích vyráběných či tepelně zpracovávaných v díle,
  • škody na zdraví či majetku uživatele či dalších osob,
  • škodu a ušlý zisk vlivem poruchy a opravy, údržby díla v záruční době, jestliže zhotovitel neporuší svoji povinnost ze závazkového vztahu, a po uplynutí záruční doby,
  • příslušenství k dílu, které není katalogovou součástí díla, pokud není ve smlouvě o dílo/kupní smlouvě stanoveno jinak.
 23. Pokud není sjednáno jinak, je za užitný (pracovní) prostor pece považován prostor, jehož šířka, výška a hloubka činí vždy 80 % ze šířky, výšky a hloubky vnitřního prostoru pece. Mezi užitným (pracovním) prostorem a vnitřním prostorem pece musí vzniknout ve všech rozměrech mezera o velikosti 10 %, minimálně však 100 mm. V případě sušáren s vjezdy pro vozík je užitný prostor ode dna minimálně 300 mm.
 24. Barevné provedení pece je ve standradním provedením RAL 3020 (červená) a RAL 9005 (černá)
Platnost od 24. 3. 2023

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/vseobecne-dodaci-a-zarucni-podminky | https://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/vseobecne-dodaci-a-zarucni-podminky