Standardní servisní podmínky

Obecná ustanovení 
Tyto servisní podmínky vymezují základní podmínky, pravidla a povinnosti mezi prodávajícím, kterým je společnost LAC, s.r.o. Rajhrad, Štefánikova 116, IČO 46903470, a kupujícím při poskytování servisních služeb záručních i pozáručních.
Jiné servisní podmínky nebo služby mohou být dohodnuty mezi prodávajícím a kupujícím na základě uzavřené smlouvy. 
 
Postup reklamace
Reklamace přijímá Servisní oddělení prodávajícího
- v písemné formě na formuláři RJ-S-08-P01 Reklamační-servisní požadavek, kde kupující zaznamená kontakty na kupujícího, typ zařízení, výrobní číslo, podrobný popis závady a místo servisního zásahu
- v elektronické formě formuláře zde
- v elektronické formě s uvedením typu zařízení, výrobního číslo a podrobným popisem závady e-mailem na adresu servis@lac.cz
Servisní oddělení se bez odkladu spojí s kupujícím a domluví podmínky záruční opravy.
 
Záruční oprava
Pokud není smluvně stanoveno jinak, zahájí prodávající úkony k provedení záruční opravy do 2 pracovních dnů od oznámení reklamace kupujícím a obdržení podrobného popisu a fotografií závady. Obvyklý nástup servisního technika k záruční opravě u zákazníka je do 5 pracovních dnů.
 
Lhůta dokončení oprav podléhá dostupnosti náhradních dílů a zvolené technologii opravy.
Seznam běžně potřebných náhradních dílů k peci nebo sušárně poskytne po prodeji pece na vyžádání servisní oddělení.
 
V případě, že technologie opravy vyžaduje převoz zařízení na provozovnu LAC s.r.o., je zákazník vyzván ke spolupráci na demontáži a zajištění zařízení k přepravě. Tato možnost je limitována hmotností a velikostí přepravovaného zařízení.
 
Pokud není dohodnuto jinak, záruční servis provádí servisní technik prodávajícího v místě instalace zařízení na území České republiky bezúplatně.
 
Předmětem záruky není oprava běžně opotřebitelných dílů, viz Všeobecné dodací a záruční podmínky společnosti LAC, s.r.o.
 
V případě instalace zařízení v zahraničí je záruční servis přednostně prováděn servisním technikem kupujícího. Prodávající v tomto případě poskytne bezplatně materiál potřebný k opravě, hradí dopravu materiálu do místa instalace a práci servisního technika kupujícího podle Ceníku servisních služeb LAC, s.r.o. Kupující hradí ubytování a dopravní náklady servisních techniků.
 
Pokud si kupující vyžádá u prodávajícího provedení záruční opravy v zahraničí, pak prodávající poskytne servisní techniky a materiál potřebný k opravě. Tito technici potom vystaví záznam o záruční opravě s kopií pro kupujícího, který bude obsahovat popis opravy, seznam nákladů na opravu, razítko a podpis zákazníka. Prodávající hradí náklady na materiál a práci servisních techniků v místě záruční opravy podle Ceníku servisních služeb LAC, s.r.o. Prodávající také hradí dopravní náklady servisních techniků a materiálu ze sídla výrobce na hranice České republiky. Kupující hradí ubytování v zahraničí, dopravní náklady servisních techniků a materiálu od hranic ČR do místa výkonu záruční opravy a zpět.
 
Pozáruční služby
Servisní služby pozáruční nebo dodávky náhradních dílů jsou realizovány na základě objednávky kupujícího a jsou zpoplatněny podle aktuálního Ceníku servisních služeb LAC, s.r.o. Oprava může být provedena u výrobce nebo v místě provozu zařízení. Termín zahájení opravy je dán dohodou mezi prodávajícím a kupujícím.
 
Podmínky převzetí výrobku k opravě
Kupující předává výrobek k opravě pouze kompletní a v čistém stavu.
Prodávající si vyhrazuje právo nepřevzít k opravě výrobek
- silně znečistěný nebo kontaminovaný nebezpečnými chemickými látkami
- používaný k jiným účelům, než určuje průvodní technická dokumentace výrobku
- upravený v nesouladu s technickou dokumentací výrobce nebo platnými předpisy
 
Záruční podmínky
Záruční lhůta na opravu výrobku je 6 měsíců, záruka se nevztahuje na případy uvedené ve Všeobecnými dodacími a záručními podmínkami společnosti LAC, s.r.o.
 
Servisní služby záruční i pozáruční
Servisní oddělení společnosti LAC s.r.o. nabízí možnost realizace preventivních prohlídek, vytvoření servisní smlouvy na míru, poradenství a další služby zveřejněné na webových stránkách firmy v sekci Servis.
 
Výhody preventivních prohlídek :
- odborný dohled zkušenými servisními techniky se znalostí konstrukce pece
- dlouhodobý přehled o technickém stavu
- prevence před výpadkem nebo havárií
- šetří vícenáklady 

Výhody placených servisních smluv:
- dohodnutá doba nástupu na servisní výjezd
- pravidelné servisní prohlídky
- slevy z cen náhradních dílů
- nižší hodinová sazba za práci servisního technika
- aktivní zlepšování
  
Kontakt na Servisní oddělení
(v pracovních dnech od 7 do 16 hod.)
E-mail: servis@lac.cz
Telefon: +420 547 422 619
www.lac.cz

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/servis/standardni-servisni-podminky | https://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/servis/standardni-servisni-podminky