Standardowe warunki serwisu

Przepisy ogólne 
W niniejszych warunkach serwisu określono podstawowe warunki, zasady i zobowiązania w stosunkach pomiędzy sprzedającym, którym jest spółka LAC, s.r.o. z siedzibą pod adresem Rajhrad, Štefánikova 116, nr ident. 46903470, a kupującym, w okresie świadczenia gwarancyjnych i pogwarancyjnych usług serwisowych.
Sprzedający i kupujący mogą uzgodnić między sobą inne warunki serwisu lub świadczenia usług na podstawie zawartej między nimi umowy. 
 
Procedura zgłaszania roszczenia gwarancyjnego
Dział serwisowy producenta przyjmuje roszczenia gwarancyjne
– na piśmie, na formularzu RJ-S-08-P01 Formularz roszczeń gwarancyjnych i serwisowych, na którym kupujący podaje swoje dane kontaktowe, rodzaj urządzenia, jego numer seryjny, szczegółowy opis usterki oraz miejsce wykonania usługi serwisowej
– drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza znajdującego się tutaj
– drogą elektroniczną z podaniem rodzaju urządzenia, jego numeru seryjnego oraz szczegółowego opisu usterki e-mailem na adres servis@lac.cz
Nasz dział serwisowy skontaktuje się niezwłocznie z kupującym i ustali warunki wykonania naprawy gwarancyjnej.
 
Naprawy gwarancyjne
O ile w umowie nie postanowiono inaczej, sprzedający podejmuje wszelkie działania związane z realizacją naprawy gwarancyjnej w ciągu dwóch dni roboczych od zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego przez kupującego oraz otrzymania szczegółowego opisu i zdjęcia usterki. Technik serwisowy zazwyczaj przyjeżdża do klienta w celu wykonania naprawy gwarancyjnej w ciągu pięciu dni roboczych.
 
Czas ukończenia naprawy zależy od dostępności części zamiennych i wybranej technologii naprawy.
Po każdej sprzedaży dział serwisowy sprzedającego dostarcza na życzenie listę części zamiennych do danego pieca lub suszarni, których regularna wymiana jest konieczna.
 
W przypadku, gdy technologia naprawy wymaga przetransportowania urządzenia do zakładu produkcyjnego LAC, s.r.o., klienta wzywa się do współpracy w zakresie demontażu urządzenia i przygotowania go do transportu. Możliwość ta zależy od masy i rozmiaru transportowanego urządzenia.
 
O ile nie uzgodniono inaczej, w przypadku urządzeń zamontowanych na terenie Republiki Czeskiej serwis gwarancyjny realizowany jest przez technika serwisowego sprzedającego bez dodatkowych opłat.
 
Typowe części eksploatacyjne nie są objęte gwarancją; patrz Ogólne warunki dostawy i gwarancji spółki LAC, s.r.o.
 
W przypadku montażu urządzenia za granicą w pierwszej kolejności naprawa gwarancyjna wykonywana jest przez technika serwisowego kupującego. W takim przypadku sprzedający zapewnia bez opłat wszystkie materiały konieczne do naprawy i płaci za transport materiałów do miejsca montażu oraz za pracę technika serwisowego u kupującego zgodnie z cennikiem usług serwisowych LAC, s.r.o. Kupujący pokrywa koszty zakwaterowania i podróży technika serwisowego.
 
Jeśli kupujący wymaga wykonania naprawy gwarancyjnej przez sprzedającego za granicą, sprzedający zapewnia techników serwisowych i materiały niezbędne do wykonania naprawy. Technicy ci sporządzają następnie protokół naprawy gwarancyjnej i przekazują jego kopię kupującemu. Protokół zawiera opis naprawy, zestawienie kosztów naprawy, pieczęć i podpis kupującego. Sprzedający płaci za materiały i za pracę swoich techników serwisowych w miejscu wykonywania naprawy gwarancyjnej zgodnie z cennikiem usług serwisowych LAC, s.r.o. Sprzedający pokrywa koszty podróży techników serwisowych oraz transportu materiałów z siedziby producenta do granic Republiki Czeskiej. Kupujący pokrywa koszty zakwaterowania za granicą i podróży techników serwisowych oraz transportu materiałów od granic Republiki Czeskiej do miejsca, gdzie będzie przeprowadzana naprawa gwarancyjna, i z powrotem.
 
Usługi pogwarancyjne
Serwis pogwarancyjny lub dostawy części zamiennych są realizowane na podstawie zamówienia od kupującego i płatne zgodnie z cennikiem usług serwisowych LAC, s.r.o. Naprawy mogą być wykonywane u producenta lub w miejscu, gdzie znajduje się urządzenie. Czas rozpoczęcia naprawy sprzedający i kupujący uzgadniają między sobą.
 
Warunki przekazania wyrobu do naprawy
Kupujący musi wydać wyrób do naprawy w stanie czystym i kompletnym.
Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia do naprawy wyrobu, który:
– jest bardzo zanieczyszczony lub skażony niebezpiecznymi substancjami chemicznymi;
– jest użytkowany do celów innych niż określone w dokumentacji technicznej wyrobu;
– nie odpowiada dokumentacji technicznej producenta lub nie spełnia wymogów prawnych.
 
Warunki gwarancji
Okres gwarancji na naprawę wyrobu wynosi 6 miesięcy; jednak gwarancja nie ma zastosowania w przypadkach określonych w Ogólnych warunkach dostawy i gwarancji LAC, s.r.o.
 
Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Dział serwisowy LAC, s.r.o. oferuje przeglądy prewencyjne na podstawie indywidualnie sporządzonych umów serwisowych oraz konsultacje i inne usługi wymienione w dziale dotyczącym serwisu na stronie internetowej firmy.
 
Zalety przeglądów prewencyjnych:
– profesjonalne wskazówki od doświadczonych techników serwisowych znających konstrukcję pieca;
– długofalowy przegląd stanu technicznego pieca;
– zapobieganie przestojom i wypadkom;
– zabezpieczenie przed przekroczeniem budżetu. 
 
Zalety płatnych umów serwisowych:
– w umowie serwisowej określony jest czas, w jakim przybędzie technik serwisowy;
– regularne przeglądy serwisowe;
– zniżki na części zamienne;
– niższe stawki godzinowe za pracę techników serwisowych;
– aktywne działanie na rzecz ulepszania pieca.
  
Kontakt z działem serwisowym
(w dni robocze w godzinach 7.00–16.00).
Adres e-mail: servis@lac.cz
Telefon: +420 547 422 619
www.lac.cz
 

Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

https://www.lac.cz/pl/piece-i-suszarnie/serwis/standardowe-warunki-serwisu | https://www.lac.cz/pl/piece-i-suszarnie/serwis/standardowe-warunki-serwisu