Všeobecné nákupní podmínky společnosti LAC, s.r.o.

1. Obecné
1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále jen „VNP“) se vztahují na všechny smluvní vztahy mezi společností LAC, s.r.o., se sídlem Topolová 933, 667 01 Židlochovice, IČO: 46903470 jako kupujícím (dále jen „odběratel“) a subjekty, se kterými jako prodávajícími má být uzavřena kupní smlouva (dále jen „dodavatel“).
1.2 Tyto VNP jsou nedílnou součástí jakékoliv kupní smlouvy uzavřené mezi odběratelem a dodavatelem (dále jen „smlouva“) s tím, že se vztahují na všechny právní vztahy vzniklé mezi odběratelem a dodavatelem, pokud nebude v písemné formě sjednáno jinak.
1.3. Veškeré změny a dodatky těchto VNP vyžadují ke své účinnosti písemnou formu. Ustanovení odchylná od VNP je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními VNP.
1.4 Jiné, než tyto VNP nejsou při uzavírání smlouvy a následně při její realizaci akceptovány a jejich použití je tak předem vyloučeno.

2. Uzavření smlouvy a její změny
2.1 Objednat předmět smlouvy může odběratel písemným návrhem na uzavření smlouvy (dále jen „objednávka“), který zašle dodavateli prostřednictvím e-mailu. Svou objednávkou je odběratel vázán po dobu 7 dnů ode dne jejího odeslání. V případě, že do té doby nedojde odběrateli souhlas či potvrzení dle bodu (2.2) VNP, pozbývá objednávka účinnosti. Pokud není dohodnuto jinak, v objednávce odběratel uvede minimálně, co objednává, množství, cenu, způsob dopravy a termín dodání.
2.2 Smlouva vzniká okamžikem přijetí objednávky dodavatelem, jakmile je odběrateli doručen písemný souhlas dodavatele s objednávkou či potvrzení objednávky dodavatelem. Souhlas s objednávkou může dodavatel vyznačit přímo na objednávce a zaslat ji odběrateli zpět.
2.3 Jakékoliv odchylky od objednávky se považují za nový návrh na uzavření smlouvy, kterým je dodavatel vázán po dobu 7 dnů ode dne doručení tohoto návrhu na uzavření smlouvy odběrateli. V případě, že odběratel v této lhůtě nezašle dodavateli písemné přijetí návrhu na uzavření smlouvy, platí, že smlouva není uzavřena.
2.4 Přijetí objednávky musí mít vždy písemnou formu a musí být doručeno do 24 hodin od odeslání. Objednávku a potvrzení objednávky lze poslat poštou, faxem, e-mailem nebo jiným prostředkem elektronické komunikace, pokud si odběratel v objednávce nevyhradí jiný způsob doručení listiny. Uzavřením smlouvy pozbývají jakákoliv předchozí jednání a korespondence právní účinnosti, pokud se vztahují k obsahu smlouvy.
2.5 V případě přijetí objednávky po lhůtě uvedené v bodě (2.1) VNP, po kterou je odběratel vázán, vzniká smlouva, jen pokud odběratel toto opožděné přijetí objednávky písemně neodmítne.
2.6 Obě smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy za podmínek stanovených v zákoně při podstatném porušení smlouvy nebo těchto VNP. Za podstatné porušení podle VNP se považuje zejména:
- na straně odběratele prodlení se zaplacením ceny zboží o více než 30 dnů po termínu splatnosti řádně vystavené faktury
- na straně dodavatele prodlení s dodáním zboží trvajícím déle než 7 dnů
- na straně dodavatele prodlení s odstraněním reklamované vady trvajícím déle než 15 dnů
Za podstatné porušení smlouvy se za dále uvedených podmínek nepovažuje, dojde-li k událostem majícím důvod v tzv. vyšší moc. Za působení vyšší moci se pokládají takové události jako například přírodní katastrofa, teroristická činnost, válka či jiný zásah, resp. jiná objektivní událost, která mění obvyklé a v době uzavření smlouvy existující podmínky a která má bezprostřední dopad na možnost plnění závazků dodavatele. Dodavatel je povinen informovat odběratele o působení vyšší moci a předložit o tom odpovídající důkaz, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího vzniku. V případě že tak neučiní, ztrácí dodavatel právo odvolávat se na působení vyšší moci. Termín dodání zboží se v případě působení vyšší moci prodlužuje o dobu jejího trvání. Dodavatel má však povinnost podniknout veškeré kroky k tomu, aby toto zpoždění zkrátil.
2.7 Účinnost smlouvy zaniká okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy s popisem důvodů odstoupení druhé smluvní straně.

3. Doprava
3.1 Pokud není dohodnuto jinak, odběratel v souladu s bodem (2.1) VNP rozhodne o způsobu dopravy a sdělí jej dodavateli v objednávce. V případě, že způsob dopravy určuje dodavatel, je povinen z hlediska nákladů a času zvolit pro odběratele nejvýhodnější způsob dopravy. Pokud není dohodnuto jinak, riziko vyplývající z dopravy zboží ponese dodavatel.
3.2 Jestliže to bylo předem písemně dohodnuto, odběratel hradí balné a poštovné. Dodavatel ručí za to, že dodá zboží v množství, jakosti a provedení, jež určuje smlouva a zboží opatří pro přepravu způsobem stanoveným ve smlouvě.
3.3 Zboží bude při přepravě chráněno vhodným obalem odolným vlivům počasí a přepravě.

4. Přezkoumání a kontrola
Dodavatel musí odběratele na požádání informovat o průběhu plnění dodávky zboží. Odběratel bude mít v kterékoli době právo kontrolovat dodavatele, aby zjistil předpoklady ke splnění smlouvy.

5. Dodací lhůta
5.1 Dodací lhůta, vyznačená v objednávce, popř. i v potvrzení objednávky, je stanovena konkrétním datem. Jestliže dodavatel po uzavření smlouvy zjistí, že dodací lhůtu nelze splnit, okamžitě sdělí odběrateli písemně příčiny a pravděpodobnou délku zdržení. Odběratel je oprávněn poskytnout dodavateli náhradní lhůtu pro dodání zboží.
5.2 Nedodrží-li dodavatel dodací lhůtu, popř. náhradní dodací lhůtu, je povinen zaplatit odběrateli za
každý den prodlení smluvní pokutu ve výši, jež byla pro tento případ sjednána mezi smluvními stranami, tj. ve výši 0,1 % z ceny nedodaného zboží.
5.3 Dodavatel je povinen vedle smluvní pokuty uhradit odběrateli náklady, které mu vznikly v souvislosti s prodlením dodávky zboží nebo s vadnou dodávkou, eventuálně s odstoupením od smlouvy z těchto důvodů. Právo odběratele na náhradu škody včetně ušlého zisku není tímto dotčeno. Dodací lhůta je určena ve prospěch odběratele.

6. Dodací podmínky
6.1 Dodavatel není oprávněn zadržet zboží z důvodu jakýchkoliv pohledávek dodavatele vůči odběrateli nebo jednostranně započítávat pohledávky odběratele vůči dodavateli na cenu zboží.
6.2 Místem dodání se rozumí provozovna odběratele, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak.
6.3 Dodavatel je povinen každou i dílčí dodávku doložit dokladem (nákladní list, návěští, průvodka, dodací list, balící list, ložný list, Prohlášení o shodě, doklad o provedení výstupní kontroly, a další v objednávce požadované doklady, dále jen „doklady“) odeslaným na adresu, na kterou dodávku odesílá či předaným osobně na adrese, na které dodávku předává. Dodavatel odešle veškeré doklady potřebné ke správnému převzetí dodaného zboží nejpozději s dodávkou zboží.
6.4 Doklady musí obsahovat zejména číslo objednávky, brutto a netto hmotnost, jména a adresy kontaktních osob dodavatele a odběratele, místo určení a datum odeslání dodávky, číslo položky v katalogu, označení položky, cenu za jednotku zboží, informace o balení, specifikace a množství dodávky a v případě částečné dodávky také množství, které zbývá ještě dodat.
6.5 Veškeré dodávky (kusové, poštovní, železniční apod.) je dodavatel povinen označit vždy přesnou adresou a číslem objednávky na vnější straně obalu zboží.
6.6 V případě, že dodavatel sdružuje v jedné zásilce zboží, které je dodáno v rámci více smluv, avizuje každou dodávku samostatně a vyúčtuje ji, pokud není dojednáno jinak, samostatnou fakturou.

7. Platební podmínky a náležitosti faktury
7.1 Cena zboží, která je uvedena ve smlouvě, bude dodavatelem vyúčtována fakturou, která bude buď předána odběrateli při předání dodávky zboží nebo bude zaslána samostatně po dodání zboží (elektronicky, poštou).
7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu včetně čísla objednávky.
7.3 V případě, že dodavatel nesplní tyto podmínky, bude odběratel považovat tuto fakturu za neúplnou a bude zaslána zpět k doplnění s uvedením konkrétních nedostatků. Do doby doručení opravené faktury není odběratel v prodlení s úhradou a od doručení opravené faktury běží znovu lhůta splatnosti.

8. Splatnost
8.1 Pokud není výslovně dohodnuto jinak, faktura dodavatele je splatná ve lhůtě 60 dní od data doručení faktury nebo od skutečného data dodání podle toho, které z těchto dat nastane později.
8.2 Případné úroky z prodlení budou stanoveny v zákonné výši dle OZ.
8.3 Platby budou prováděny bankovním převodem na účet dodavatele uvedený v záhlaví smlouvy, který musí být registrovaný u příslušného správce daně a zveřejněný způsobem umožňujícím dálkový přístup. Pokud bude dodavatelem požadováno poukázání platby na neregistrovaný účet, bude z takové platby DPH v zákonné výši uhrazeno přímo příslušnému správci daně institutem zvláštního zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a poté dojde k úhradě zbývající části platby bez DPH dodavateli. Faktura se považuje za zaplacenou odepsáním příslušné částky z účtu odběratele.
8.4 Platby došlé od objednatele se započtou nejprve na jistinu, potom na úroky.

9. Záruka
9.1 Dodavatel poskytne odběrateli záruku za jakost smluveného zboží. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, činí délka záruční doby minimálně 24 měsíců.
9.2 Záruční doba začíná běžet dnem dodání zboží do místa dodání. Do záruční doby se nezapočítává doba, po kterou odběratel nemůže užívat zboží pro jeho vady (od doručení reklamace dodavateli do vyřízení reklamace dodavatelem). O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
9.3 Dodavatel odpovídá za to, že v záruční době bude mít zboží vlastnosti dohodnuté ve smlouvě nebo vlastnosti obvyklé. Dodavatel odpovídá za vady, které má zboží v době jeho dodání či předání odběrateli a za vady, které se projevily během záruční doby.
9.4 Reklamaci lze uplatnit písemně bez zbytečného odkladu po zjištění, na adrese sídla dodavatele nejpozději posledního dne záruční doby, přičemž reklamace odeslaná objednatelem dodavateli v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. Reklamaci lze poslat poštou, faxem, e-mailem nebo jiným prostředkem elektronické komunikace. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Odběratel je současně povinen uvést, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Smluvní strany se dohodly, že v případě vyskytnutí vady v záruční době má odběratel právo požadovat a dodavatel povinnost vady, za které prokazatelně odpovídá, bezplatně odstranit dodáním náhradního plnění, pokud nebude mezi odběratelem a dodavatelem dohodnuto jinak.
9.5 Dodavatel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit odběrateli, zda reklamaci uznává, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní ve lhůtě výše uvedené, má se za to, že reklamaci uznává. Dodavatel se zavazuje odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, neprodleně, nejpozději do 15 dní ode dne doručení reklamace dodavateli, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.
9.6.  Bude-li dodavatel v prodlení s odstraněním reklamované vady delším 15 dnů, je odběratel oprávněn odstoupit od smlouvy a dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu vrátit odběrateli zaplacenou cenu zboží s příslušným úrokem z prodlení, pokud odběratel nevyužil právo nezaplatit cenu zboží v rozsahu vad zboží.
9.7 V případě, že dodavatel nevrátí cenu zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů ode dne odstoupení odběratele od smlouvy, je povinen zaplatit odběrateli smluvní pokutu, která byla pro tento případ sjednána smluvními stranami ve výši 20 % z dlužné částky.

10. Kvalita a ochrana
10.1 Má-li dodané zboží po uplynutí záruční doby skryté vady a smluvní strany se nedohodnou jinak, je dodavatel povinen vady odstranit ve lhůtě uvedené v bod (9.5) těchto VNP, není-li dohodnuto jinak. Nelze-li vady v této lhůtě odstranit, je odběratel oprávněn postupovat podle bodů (9.6) a (9.7) těchto VNP.
10.2 Dodavatel rovněž zaručuje, že zboží odpovídá obecně závazným právním předpisům České republiky, zejména pak ustanovením týkajícím se bezpečnosti a ochrany zdraví.

11. Dokumentace a mlčenlivost
11.1 Dodavatel je povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby k jakýmkoli dokumentům odběratele a jakýmkoliv výrobním, obchodním a technickým informacím, které mu odběratel zpřístupní (včetně charakteristik, které lze odvodit z poskytnutých předmětů, dokumentů nebo softwaru a všech ostatních znalostí či zkušeností) (dále jen „informace“), neměly přístup třetí osoby. Tyto informace zůstávají výhradním vlastnictvím odběratele. Bez předchozího souhlasu odběratele nesmí dodavatel tyto informace použít pro sebe či ve prospěch třetích osob, ani rozmnožovat či využívat komerčně, vyjma pro dodávky odběrateli.
11.2 Produkty vyrobené na základě důvěrných informaci či dokumentace vypracované odběratelem (výkresů, modelů apod.), nebo vyrobené nástroji odběratele, nesmí být ani používány dodavatelem samotným, ani nesmí být poskytovány třetím stranám.
 
12. Provádění práce
Osoby provádějící práce v prostorech odběratele při plnění smlouvy musí dodržovat příslušné podnikové předpisy. Odpovědnost za nehody, které se stanou těmto osobám v prostorech odběratele je vyloučena vyjma případů, které jsou způsobeny záměrným či hrubým nedbalostním porušením povinností ze strany odběratele.

13. Obaly
13.1 Dodavatel vyznačí ve smlouvě a ve faktuře, zda součástí dodávky je vratný obal. Cenu vratného obalu fakturuje odběrateli. Dodavatel se zavazuje tyto obaly od odběratele odkoupit za fakturovanou cenu sníženou o hodnotu opotřebení v případě, že odběratel je vrátí nejpozději 18 měsíců ode dne dodání zboží.
13.2 Zpětné přepravné za obaly vrácené dodavateli hradí odběratel, pokud nebude ve smlouvě dohodnuto jinak.

14. Závěrečná ustanovení
14.1 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.
14.2 Znění těchto VNP i znění smlouvy jsou závazná i pro právní nástupce odběratele a dodavatele. Odběratel i dodavatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti vyplývající z podmínek a ze smlouvy na třetí osobu pouze s písemným souhlasem druhé smluvní strany.
14.3 Právní vztahy vyplývající ze smlouvy a neupravené smlouvou a VNP se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména příslušnými ustanoveními OZ.
14.4 Dodavatel prohlašuje a podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto VNP, že jim porozuměl a že s jejich obsahem souhlasí.
14.5 Veškeré spory vzniklé ze smlouvy a v souvislosti s ní se zavazují smluvní strany přednostně řešit společným jednáním. Nepodaří-li se odstranit spor smírnou cestou, jsou smluvní strany oprávněny řešit tento spor u věcně příslušného soudu v České republice. Místní příslušnost bude určena podle sídla odběratele.

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/o-nas/vseobecne-nakupni-podminky | https://www.lac.cz/cs/o-nas/vseobecne-nakupni-podminky