Ogólne warunki dostawy i gwarancji spółki LAC, s.r.o., zakład produkcyjny Piece i suszarnie

 1. Przedmiotem niniejszych warunków dostawy i gwarancji jest wyrób lub sprzedaż towarów określonych w umowie oraz warunki, na jakich ten wyrób lub sprzedaż towarów ma się odbywać. Terminy używane w niniejszych Ogólnych warunkach dostawy i gwarancji:
  • producent w przypadku umowy kupna-sprzedaży oznacza sprzedającego;
  • zamawiający w przypadku umowy kupna-sprzedaży oznacza kupującego;
  • robocizna w przypadku umowy kupna-sprzedaży oznacza zamawiane towary.
 2. Producent zrealizuje roboty w ilości i wersji określonej w umowie.
 3. Wyroby producenta wytwarzane są z użyciem wysokiej jakości materiałów i przy zachowaniu odpowiednich praktyk warsztatowych.
 4. Producent zobowiązuje się do zapewnienia, że roboty zostaną wykonane w wariancie odpowiednim do celu zapisanego w umowie lub, jeśli w umowie nie zapisano celu, do typowego zastosowania takich robót.
 5. Jeśli w umowie nie stwierdzono inaczej, okres gwarancji na wykonane roboty (w przypadku umowy na wykonanie robót) wynosi 6 miesięcy, zaś na towary (w przypadku umowy kupna-sprzedaży) – 24 miesiące od podpisania umowy.
 6. Wymogiem skutecznego zgłoszenia usterki części (zwanego dalej „roszczeniem gwarancyjnym”) jest niezwłoczne powiadomienie na piśmie o usterkach stwierdzonych w zakresie robót wykonanych przez producenta. Po otrzymaniu roszczenia gwarancyjnego i ocenie usterek producent informuje zamawiającego, czy przyjmuje zgłoszenie gwarancyjne oraz podaje ewentualne powody jego odrzucenia. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas naprawy gwarancyjnej wyrobów objętych zakresem robót. Na żądanie zamawiającego producent wyda potwierdzenie przeprowadzonej naprawy; w przeciwnym razie wszelkie naprawy gwarancyjne pozostają zapisane w rejestrach producenta. Prawa związane z odpowiedzialnością za usterki dotyczące wykonanych robót lub sprzedanych przedmiotów wygasają w momencie upływu okresu gwarancji oraz w okolicznościach wymienionych poniżej.
 7. Ograniczenie okresu gwarancji:
  • W przypadku, gdy urządzenie obejmuje retortę metalową, gwarancji na jej wykonanie i prawidłowe działanie udziela się na okres 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia użytkowania retorty, ale maksymalnie 9 miesięcy od czasu dostarczenia retorty,
  • Elementy urządzeń gazowych, hydraulicznych bądź pneumatycznych objęte są gwarancją 12-miesięczną od momentu odbioru urządzenia.
 8. O ile nie ustalono inaczej, naprawy serwisowe wykonuje się w zakładzie zamawiającego.
 9. W razie napraw w okresie gwarancji, których nie można wykonać w zakładzie zamawiającego, producent organizuje transport i za niego płaci w całości. Ustalenia dotyczące takiego transportu muszą być uzgodnione z producentem i potwierdzone na piśmie. O ile nie uzgodniono tego wcześniej na piśmie, zamawiający nie ponosi kosztów związanych z podróżą przedstawiciela producenta do zakładu zamawiającego w celu dokonania napraw.
 10. Koszty związane z naprawami gwarancyjnymi (praca technika serwisowego, materiały, koszty i czas podróży) ponosi producent.
 11. Zamawiający ma obowiązek zgłaszać roszczenia gwarancyjne związane z usterkami w zakresie robót wyłącznie do producenta. Jeśli zamawiający dokona napraw w zakresie robót za pośrednictwem podmiotu innego niż producent, zamawiający nie ma prawa dochodzenia od producenta zwrotu poniesionych kosztów. W przypadku, gdy napraw lub innych modyfikacji urządzeń objętych zakresem robót lub sprzedanych przedmiotów podczas okresu gwarancji dokona podmiot inny niż producent, zamawiający traci prawa gwarancyjne, tj. gwarancja staje się nieważna.
 12. Podczas okresu gwarancji tylko technicy serwisowi producenta mają prawo dokonywania interwencji w konstrukcję pieca, jego instalację elektryczną i układ regulacji. W razie naruszenia postanowień tego punktu zamawiający traci prawa gwarancyjne, tj. gwarancja staje się nieważna.
 13. Podczas okresu gwarancji nie można bez wyraźnej zgody producenta używać urządzenia do innego celu lub przy użyciu innych technologii lub w inny sposób niż zgodnie z jego przeznaczeniem. W razie naruszenia postanowień tego punktu gwarancja staje się nieważna. 
 14. Standardowo piece przeznaczone są do pracy z powietrzem w komorze pieca. Wykonawca ostrzega, że agresywne substancje chemiczne oddziałują negatywnie na okładzinę, izolację oraz wyposażenie pieca. W szczególności mowa o takich substancjach:
  • Związki utleniające oraz żrące (np. takie kwasy jak HCl/HF oraz gazy kwaśne, takie jak SO2/SO3)
  • Metale alkaliczne (Na, Li, K), ich sole, tlenki i wodorotlenki
  • Metale ciężkie i toksyczne oraz ich związki (np. Pb, Zn, Cu, Sb)
  • Kwas fosforowy oraz fosforany
  • Toksyczne i inne niebezpieczne gazy (np. Cl2, F, H2S)

  W przypadku, gdy Zamawiający wie, że powyższe substancje mogą uwalniać się z wsadu lub, iż taki wsad docelowo będzie poddany obróbce, zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o tym fakcie już na etapie zapytania ofertowego. Jeśli wykonawca nie zostanie poinformowany o tym fakcie na etapie zapytania ofertowego, nie może ponosić on odpowiedzialności za potencjalne uszkodzenia pieca lub szkody na mieniu Kupującego,  w tym ryzyka związanego z bezpieczeństwem.

 1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za utrzymywanie w pomieszczeniu, w którym znajdować się będzie urządzenie, warunków określonych w normie IEC 60364-5-51:2005:
  • Temperatura otoczenia, wilgotność względna     AB5 (od +5 °C do +40 °C, od 5 % do 85 %)
  • Wysokość nad poziomem morza     AC1 (≤ 2000 m)
  • Występowanie wody     AD1 (znikome)
  • Występowanie substancji korozyjnych     AF1 (znikome)
  • Obciążenie mechaniczne     AG1 (niska dotkliwość)
  • Wibracje     AH1 (niska dotkliwość)
  • Kontakt z podłożem     BC2 (zwykły)
  • Kwalifikacje osób     BA4 (osoby przeszkolone)

  Zamawiający ponosi odpowiedzialność za przeprowadzenie rewizji wstępnej doprowadzenia zasilania elektrycznego do dostarczanego urządzenia.

 1. Serwis pogwarancyjny podlega opłatom zgodnie z cennikiem producenta. Na żądanie można sporządzić wstępny kosztorys naprawy.
 2. Wykonawca zobowiązuje się, że temperatura punktów sterowniczych pieców i suszarni spełniać będzie wymagania norm EN 746-1 oraz EN ISO 13732-1. Na elementach nie wymagających bezpośredniego kontaktu, w szczególności wokół drzwi, zaworów oraz pozostałych wejść i wyjść mogą wystąpić wyższe temperatury powierzchni. Wymagania Zamawiającego wykraczające poza standardy temperatur powierzchniowych określonych w normach EN 746-1 oraz EN ISO 13732-1 muszą zostać uregulowane umową zawartą między Zamawiającym i Wykonawcą. Zamawiający oświadcza również, że rozumie ogólne zasady fizyczne dotyczące wymiany ciepła oraz, że jest świadomy faktu, iż równomierny rozkład temperatur oraz ich dokładność są całkowicie odmienne podczas wzrostu temperatury niż w przypadku utrzymywania temperatury na stałym poziomie oraz, że czynnik ten jest uzależniony między innymi od układu materiałów pomocniczych do wypalania, ułożenia wsadu, rodzaju oraz ilości wsadu, kształtu żądanej krzywej temperatury, stanu technicznego, liczby cykli cieplnych, napięcia w sieci oraz pozostałych czynników oddziałujących. W związku z powyższym Wykonawca nie ponosi również odpowiedzialności za całkowite zachowanie deklarowanego, równomiernego rozkładu temperatur lub ich dokładności po pełnym rozruchu eksploatacyjnym.
 3. Jeśli zamawiający zgłosi nieuzasadnione roszczenie gwarancyjne, pokrywa związane z nim koszty (tj. koszty pracy technika serwisowego, materiałów, podróży i zakwaterowania oraz czasu spędzonego w podróży).
 4. W przypadku, gdy w zakres dostawy pieca wchodzi wypał próbny, zamawiający ma obowiązek dostarczyć wsad na własny koszt i dokładnie przestrzegać zaleceń producenta podczas jego załadunku. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie wsadu podczas wypału próbnego.
 5. Zalecamy, aby przy wymianie tygla w razie uszkodzenia wymienić również płytę betonową, podstawę lub podpory boczne.
 6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje:
  • izolacji drzwiczek, silikonu ani lin uszczelniających;
  • elementów grzejnych uznanych za części eksploatacyjne;
  • tygli i ich podstaw do pieców;
  • kołnierzy ochronnych ze stopu w piecach do topienia, uznanych za części eksploatacyjne;
  • płyt betonowych lub ceramicznych w piecach, uznanych za części eksploatacyjne;
  • podpór bocznych tygla w przechylnych piecach do topienia, uznanych za części eksploatacyjne;
  • pokrywających płyt metalowych na dnie pieca, uznanych za części eksploatacyjne;
  • tzw. „rys włoskowatych” na ceglanych wykładzinach pieców komorowych, które są normalnym zjawiskiem i nie wpływają na działanie pieca;
  • częściowego odkształcenia rzędu kilku milimetrów (w zależności od rozmiarów i rodzaju pieca – do 30 mm) spowodowanego rozszerzalnością termiczną wkładek cyrkulacyjnych i mufli z arkuszy metalowych, które nie wpływają na działanie ani funkcjonalność pieca, dotyczy to również retort metalowych;
  • odstępów pomiędzy bloczkami izolacji termicznej, które mogą powstać po uruchomieniu pieca i które zamawiający może wypełnić izolacją dostarczoną wraz z piecem;
  • zwykłego zużycia elementów związanego z użytkowaniem urządzenia;
  • usterek spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z częściami lub niewłaściwą manipulacją nimi przez zamawiającego;
  • usterek spowodowanych fluktuacjami napięcia w sieci elektrycznej;
  • usterek związanych z działaniem żywiołów lub innej siły wyższej;
  • usterek powstałych w związku z naruszeniem lub nieprzestrzeganiem instrukcji montażu, obsługi i eksploatacji urządzenia;
  • uszkodzeń urządzenia spowodowanych jego wykorzystywaniem do celów innych niż zgodne z przeznaczeniem;
  • uszkodzeń spowodowanych naruszeniem wytycznych dotyczących bezpieczeństwa pracy;
  • wady (przede wszystkim izolacji oraz elementów grzewczych) powstałe w wyniku oddziaływania substancji agresywnych wymienionych w punkcie 14 niniejszych Ogólnych warunków dostaw i usług.
 7. Producent nie ponosi również odpowiedzialności za:
  • uszkodzenia i usterki w wyrobach produkowanych lub poddawanych obróbce cieplnej w urządzeniu będącym przedmiotem robót;
  • uszczerbek na zdrowiu lub szkody dla mienia użytkownika lub innych osób;
  • szkody i utratę przychodów w związku z usterką i jej naprawą oraz serwisem urządzenia będącego przedmiotem robót w okresie gwarancji, jeśli producent nie naruszył obowiązków wynikających z umowy, jak również w związku z serwisem pogwarancyjnym;
  • akcesoria do urządzenia będącego przedmiotem robót, które nie są wymienione w katalogu tych robót, o ile nie postanowiono inaczej w umowie na wykonanie robót lub w umowie kupna-sprzedaży.
 8. Jeśli nie ustalono inaczej, za przestrzeń użytkową (roboczą) pieca przyjmuje się przestrzeń, której szerokość, wysokość i głębokość wynosi zawsze 80 % szerokości, wysokości oraz głębokości wnętrza pieca. Pomiędzy przestrzenią użytkową (roboczą) oraz środkiem pieca musi powstać na wszystkich wymiarach szczelina wynosząca 10 %, minimalnie 100 mm. W przypadku suszarni z wjazdami dla wózków, przestrzeń użytkowa wynosi co najmniej 300 mm od dna.
 9. Standardowa wersja kolorystyczna pieca to RAL 3020 (czerwony) oraz RAL 9005 (czarny).
Obowiązuje od 24. 3. 2023

Piece i suszarnie>

Kształtki żarobetonowe>

https://www.lac.cz/pl/piece-i-suszarnie/general-delivery-and-warranty-conditions | https://www.lac.cz/pl/piece-i-suszarnie/general-delivery-and-warranty-conditions