Oznámení o zahájení výběrového řízení na zakázku v rámci OPPIK - individuální účast na výstavách a veletrzích

LAC s.r.o. vyhlašuje výběrové řízení na dodávku a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu.

Pro podporu realizace výstavní expozice byla podána žádost o dotaci v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Výzva IV programu podpory Marketing – Individuální účasti MSP na výstavách a veletrzích.
  1. Identifikace zadavatele

Obchodní firma: LAC, s.r.o.
Sídlo: Topolová 933, 667 01 Židlochovice
IČ: 46903470
 
  1. Název zakázky
Dodávka a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu.
 
  1. Druh zakázky
Služby.
 
  1. Předmět zakázky
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky a služby spojené s návrhem a realizací výstavní expozice na Mezinárodním slévárenském veletrhu GIFA v Německu. Architektonický návrh expozice, dodávky a služby spojené s realizací expozice pro prezentaci sortimentu průmyslových pecí a sušáren, předpokládaná hodnota 300 000,- Kč.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
 
  1. Lhůta a místo pro podání nabídky
Lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení ve Věstníku veřejných zakázek a končí dne 11. 4. 2019 ve 12:00 hod.

Adresa pro podání nabídek: LAC, s.r.o. Topolová 933, 667 01 Židlochovice.
 
  1. Kontaktní osoba zadavatele
Kontaktní osoba: David Kala, specialista marketingu, email: kala@lac.cz, tel.: +420 730 585 916

Profil zadavatele: http://lac.profilzadavatele.cz/
 
  1. Další (nepovinné) informace
Předpokládaná hodnota zakázky: 300 000,- Kč.

Podklady pro návrh expozice pro prezentaci průmyslových pecí a sušáren: pro tvorbu architektonického návrhu expozice jsou k dispozici elektronické podklady dostupné na sdíleném úložišti (fotografie exponátů, logomanuál, ukázky realizovaných expozic, půdorys pronajaté plochy pro stánek): https://drive.google.com/drive/folders/1aGLj0D0cUmu01s5Yd3trHgfaXmbe39Cp?usp=sharing

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

 

Odkazy na dokumenty k VŘ:

Příloha č. 1 - Oznámení o zahájení výběrového řízen.pdf
Příloha č. 2 - Zadávací dokumentace LAC.pdf
Příloha č. 3 - Nabídka - vzor (krycí list nabídky)
LAC grafický manuál.pdf
Potvrzení o uveřejnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.pdf

 

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/oznameni-o-zahajeni-vyberoveho-rizeni-oppik | https://www.lac.cz/cs/novinky/pece-a-susarny/oznameni-o-zahajeni-vyberoveho-rizeni-oppik