Печи для литья черных и цветных металлов

Печи и сушилки>

Жаростойкий бетон>

http://www.lac.cz/ru/pechi-i-sushilki/individual-nyye-proyekty/pechi-dlya-lit-ya-chernykh-i-tsvetnykh-metallov | http://www.lac.cz/ru/pechi-i-sushilki/individual-nyye-proyekty/pechi-dlya-lit-ya-chernykh-i-tsvetnykh-metallov