Všeobecné dodací a záruční podmínky

 1. Předmětem těchto všeobecných dodacích a záručních podmínek je zhotovení díla či prodej zboží uvedeného ve smlouvě a podmínky, za kterých se toto zhotovení díla či tento prodej  zboží uskutečňuje. Pokud je v těchto Všeobecných dodacích a záručních podmínkách uvedeno:
- zhotovitel, je tím myšlen u kupní smlouvy prodávající,
- objednatel, je tím myšlen u kupní smlouvy kupující,
- dílo, je tím myšleno u kupní smlouvy zboží.
 
 1. Zhotovitel dodá dílo v množství a provedení, jež určuje smlouva.
 2. Na výrobky zhotovitele jsou používány kvalitní materiály a kvalitní dílenské zpracování.
 3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude dodáno v provedení, jež se hodí pro účel stanovený ve smlouvě, nebo není-li účel ve smlouvě stanoven, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla užívá.
 4. Pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, je záruční doba na dílo (u smlouvy o dílo) 6 měsíců a na zboží (u kupní smlouvy) 24 měsíců od jeho převzetí.
 5. Podmínkou pro úspěšné uplatnění nároku z vad díla (dále pouze reklamace) ze strany objednatele je písemné bezodkladné oznámení vad zjištěných u díla zhotoviteli. Zhotovitel po obdržení reklamace a posouzení vady oznámí objednateli, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů ji odmítá uznat. O dobu, kdy je dílo v záruční době opravováno, je prodloužena záruční doba. Pokud objednatel výslovně požádá zhotovitele, bude mu vydáno potvrzení o provedené opravě, jinak jsou záruční opravy vedeny v záznamech zhotovitele. Práva z odpovědnosti za vady díla, resp. prodané věci zaniknou uplynutím záruční doby, příp. za podmínek níže uvedených.
 6. V případě, že zařízení obsahuje kovovou retortu, poskytuje se na dobré provedení a správnou funkci retorty záruka 6 měsíců od uvedení do provozu, maximálně však 9 měsíců od dodání retorty.
 7. Servisním místem je provozovna objednatele, není-li dohodnuto jinak.
 8. Pokud se jedná o opravu v záruční době, kterou nelze odstranit v provozovně objednatele, přepravu zajistí a v plné výši uhradí zhotovitel. Tuto přepravu je třeba se zhotovitelem dohodnout a písemně potvrdit. Náklady spojené s přepravou zástupce objednatele do místa opravy zhotovitel bez svého předchozího písemného souhlasu nehradí.
 9. Náklady spojené se záruční opravou (práci servisního technika, materiál, kilometrovné a jeho čas strávený na cestě) hradí zhotovitel.
 10. Objednatel je povinen uplatnit nárok z odpovědnosti za vady díla pouze u zhotovitele. Nechá-li objednatel opravit dílo v záruční době u jiného subjektu než u zhotovitele, potom nemá objednatel vůči zhotoviteli žádný nárok na náhradu vzniklých nákladů. V případě oprav nebo jiných zásahů do díla či prodané věci v průběhu záruční doby jinou osobou než zhotovitelem, ztrácí objednatel práva z poskytnuté záruky, tzn., že záruka zaniká.
 11. Během záruční doby je oprávněn zasahovat do konstrukce, elektroinstalace nebo regulačního systému pece, pouze servisní technik zhotovitele. V případě porušení tohoto bodu ztrácí objednatel práva z poskytnuté záruky, tzn. že záruka zaniká.
 12. Během záruční doby nelze bez písemného souhlasu zhotovitele užívat zařízení pro jiný účel, či jinou technologii nebo jiným způsobem než pro který je určena. V případě porušení tohoto bodu, záruka zaniká.
 13. Objednatel je povinen v záruční době zhotovitele neprodleně informovat o případných změnách podmínek pro provoz zařízení, zejména v případě změny vnějšího prostředí nebo nebezpečí vzniku agresivních sloučenin při provozu zařízení (např. HCl, Cl2, F, HF, SO2, H2S, SO3  atd.).
 14. Objednatel zodpovídá za to, že v místnosti, kde bude zařízení umístěno budou dodrženy provozní podmínky definované normou ČSN 332000-5-51:
 
Teplota okolí, relativní vlhkost                      AB5  (od +5°C do +40°C, 5% až 80%)
Nadmořská výška                                          AC1 (£ 2000m)
Výskyt vody                                                    AD1 (zanedbatelný)
Výskyt korozivních látek                                AF1 (zanedbatelný)
Mechanické namáhání                                  AG1 (žádné)
Vibrace                                                          AH1 (mírné)
Dotyk se zemí                                                BC4 (trvalý)
Schopnost osob                                              BA4 (osoby poučené)
     
 
 1. Pozáruční servis je účtován dle sazebníku zhotovitele. Na požádání může být vypracována předběžná kalkulace opravy.
 2. Objednatel prohlašuje, že ovládá obecné fyzikální principy přestupu tepla a je si vědom, že rozložení teplot je zcela odlišné při vzestupu teploty než při udržování teploty na konstantní hodnotě a mimo jiné je závislé na rozložení pálících pomůcek, rozložení vsázky, druhu a množství vsázky, tvaru požadované teplotní křivky, technickém stavu, napětí v síti a dalších vlivech.
 3. Při neoprávněné reklamaci pece uhradí objednatel náklady spojené s vyřízením této reklamace (tj. práce servisního technika, materiál, kilometrovné a čas strávený na cestě).
 4. V případě, že je součástí předání pece zkušební výpal, dodá si vsázku objednatel na vlastní náklady a založí ji přesně dle pokynů zhotovitele. Zhotovitel nenese v žádném případě odpovědnost za případné poškození vsázky při zkušebním výpalu.
 5. V případě výměny kelímku doporučujeme při poškození vyměnit současně i betonovou desku, podstavec či boční podpěry.
 6. Záruka se nevztahuje na:
- těsnění dveří nebo silikon a těsnící šňůry,
- topné elementy, považované za spotřební materiál,
- kelímky a jejich podstavce do pecí,
- litinové ochranné límce tavicích pecí, považované za spotřební materiál,
- betonové nebo keramické desky do pece, považované za spotřební materiál,
- boční podpěry kelímku u sklopných tavících pecí, považované za spotřební materiál,
- kovové krycí desky na dno pece, považované za spotřební materiál,
- tzv. vlasové trhliny cihlových vyzdívek komorových pecí, které jsou standardním jevem a nemají vliv na funkčnost pece,
- dílčí deformace v řádu několika milimetrů (dle velikosti a druhu pece až do 30 mm) způsobené teplotní roztažností plechových oběhových vložek a muflí, které nemají vliv na provoz a funkčnost zařízení, obdobně toto platí i pro kovové retorty,
- mezery mezi izobloky tepelné izolace, které mohou vznikat po uvedení pece do provozu a které objednatel vyplní náhradní izolací, dodávanou současně s pecí,
- běžné opotřebení dílců související s používáním zařízení,
- vady způsobené nevhodným zacházením objednatele s dílem nebo nevhodnou manipulací,
- vady způsobené odchylkami v elektrické síti,
- vady ve spojitosti s živelnou pohromou, případně jinými událostmi vis maior,
- vady vzniklé ve spojitosti s porušením nebo nerespektováním pokynů pro instalaci, obsluhu a provozování zařízení,
- poškození zařízení způsobené užíváním pro jiný účel nebo technologii než je určeno,
- škody způsobené porušením předpisů bezpečnosti práce,
- vady (zejména izolace a topných elementů) vzniklé působením agresivních látek jako jsou oxidy těžkých a barevných kovů, oxidy železa, alkalické soli.

22. Současně zhotovitel neodpovídá za:

- škody a vady na výrobcích vyráběných či tepelně zpracovávaných v díle,
- škody na zdraví či majetku uživatele či dalších osob
- škodu a ušlý zisk vlivem poruchy a opravy, údržby díla v záruční době, jestliže zhotovitel neporuší svoji povinnost ze závazkového vztahu, a po uplynutí záruční doby,
- příslušenství k dílu, které není katalogovou součástí díla, pokud není ve smlouvě o dílo/kupní smlouvě stanoveno jinak.

Pece a sušárny>

Žárobetonové tvarovky>

http://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/servis/vseobecne-dodaci-a-zarucni-podminky | http://www.lac.cz/cs/pece-a-susarny/servis/vseobecne-dodaci-a-zarucni-podminky